Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Delegacje

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki z parlamentami krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. Odgrywają one istotną rolę uczestnicząc w umacnianiu wpływów UE za granicą.  Obecnie w Parlamencie działa czterdzieści delegacji.

Działalność delegacji zmierza z jednej strony do podtrzymania i zacieśnienia kontaktów z parlamentami krajów będących tradycyjnymi partnerami Unii Europejskiej oraz, z drugiej strony, przyczynia się do propagowania w państwach trzecich wartości stanowiących fundament Unii Europejskiej, mianowicie zasad wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz państwa prawa (art. 6 i art. 11 ust. 1 tiret piąte Traktatu o UE).

Międzynarodowe kontakty Parlamentu regulowane są przez zasady prawa międzynarodowego publicznego.

Dr Marek Migalski jest członkiem Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja oraz pełni zastępstwo w Delegacji do spraw stosunków z Białorusią i Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Komisja współpracy parlamentarnej UE-Rosja składa się z 31 członków i stanowi jedną z większych delegacji.

Rosja jest jednym z najważniejszych partnerów UE. Współpraca jest niezwykle trudna ze względu na złożoność interesów narodowych oraz stosunki bilateralne poszczególnych państw członkowskich z tym krajem. Dlatego też członkowie delegacji starają się rozwijać współpracę na wielu płaszczyznach: ekonomicznej, legislacyjnej, prawnej, bezpieczeństwa, badań, edukacji i kultury.

Współpraca ekonomiczna opiera się przede wszystkim na otwarciu rynku rosyjskiego i rynków europejskich i swobodnego przepływu towarów i usług oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji poszczególnych importerów i producentów.

Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne: opiera się na płynnej współpracy w zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu, handlu narkotykami, prania brudnych pieniędzy oraz zorganizowanej przestępczości, zapobieganiu nielegalnej działalności; ma także stać na straży przestrzegania praw człowieka.Badania, edukacja i kultura- ma za cel propagowanie współpracy i integracji podmiotów naukowych i kulturalnych, wymiany studentów i kadry akademickiej oraz wspólne prowadzenie projektów naukowych.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-ru/dv/d-ru_20090929_02_/d-ru_20090929_02_en.pdf

W ramach działalności delegacji, zwoływane są posiedzenia robocze, w których biorą udział europosłowie - członkowie delegacj, oraz posiedzenia Komisji do Współpracy Parlamentarnej, w której udział biorą również delegaci ze strony rosyjskiej.

Zastępstwa (zastępstwa pełnione są przez okres trwania kadencji):

Delegacja do spraw stosunków z Białorusią - ustanowiona w 1994 roku.

Po sfałszowaniu wyborów prezydenckich w tym kraju, Unia Europejska zerwała  oficjalne stosunki z tym państwem. Reżim, brak poszanowania zasad demokracji i ciągłe gwałcenie praw człowieka w tym kraju wykluczają możliwość współpracy na szczeblu oficjalnym. Dlatego też, przedstawiciele Unii Europejskiej aktywnie współpracują z przedstawicielami opozycji białoruskiej i organizacji pozarządowych. Z powodu uniemożliwiania wjazdu unijnym delegatom na Białoruś, spotkania odbywają się w Brukseli i Strasburgu. Dotyczą polityki unijnej wobec Białorusi, której głównymi celami są: wzmocnienie demokracji, obrona praw człowieka oraz prawa do swobodnej wypowiedzi, a także zniesienie cenzury.

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-by/dv/d-by_20090930_02_/d-by_20090930_02_en.pdf

Delegacja parlamentarna Euronest

Zgromadzenie Parlamentarne Euronest jest nową instytucją, która w praktyce będzie realizować Partnerstwo Wschodnie. Będzie funkcjonować w oparciu o Parlament Europejski oraz parlamenty 6 państw: Ukrainy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Mołdawii i Białorusi (reprezentantami tego kraju będą zarówno posłowie, jak i przedstawiciele pozaparlamentarnej, demokratycznej opozycji). W Zgromadzeniu Parlamentarnym Euro-Nest będzie pracować 92 europosłów (w tym 53 członków).

Przewodniczącym Zgromadzenia po stronie PE został - Kristian VIGENIN (S&D, Bułgaria), pierwszym zastępcą jest - Traian Ungureanu (EPP, Rumunia), drugim - Ryszard Czarnecki (ECR, Polska), trzecim - Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Holandia) i czwartym - Jacek Saryusz-Wolski (EPP, Polska).

Założeniem Forum parlamentarnego wschodnich krajów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i PE jest ułatwienie wszystkim stronom wzmocnienia dialogu i solidarności w kwestiach strategicznych dla regionu, jak energia, walka z terroryzmem, prawa człowieka czy zarządzanie migracją.

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Delegacja Parlamentu Europejskiego AKP-UE zajmuje się relacjami z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Prace odbywają się na bazie Porozumienia z Kotonu. Zgodnie z regulaminem Zgromadzenie AKP-UE składa się z 78 przedstawicieli państw AKP i tylu samo przedstawicieli Unii Europejskiej. Zgromadzenie spotyka się dwa razy w roku na wspólnym posiedzeniu.  Duża część prac Zgromadzenia skupia się na promocji praw człowieka i demokracji. Od 2003 roku prace odbywają się w trzech komisjach tematycznych:

  • komisji do spraw politycznych
  • komisji do spraw rozwoju ekonomicznego, finansów i handlu,
  • komisji do spraw socjalnych i środowiska

Zgromadzenie powołuje też w zależności od potrzeby misje rozpoznawcze.

Oficjalna strona Zgromadzenia AKP-UE:  

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_en.htm 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna