Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Komisje

Komisje parlamentarne są odpowiedzialne za przygotowanie prac sesji plenarnych Parlamentu. Ich zadaniem jest opracowywanie sprawozdań na temat projektów legislacyjnych, które skierowano do Parlamentu lub w sprawie których zwrócono się do niego o konsultację, oraz sporządzanie sprawozdań z własnej inicjatywy. W celu przygotowania prac sesji plenarnych Parlament Europejski powołał 20 komisji stałych.

Komisje parlamentarne zbierają się na posiedzeniach jawnych, jeden lub dwa razy w miesiącu w tygodniach, które na ogół następują po sesjach plenarnych w Strasburgu.

Dokumenty z posiedzeń są udostępnione publicznie.Dr Marek Migalski jest członkiem Komisji Kultury i Edukacji

Komisja zajmuje się aspektami kulturalnymi Unii Europejskiej, a także polityki edukacyjnej Unii, w tym także europejskiego szkolnictwa wyższego, wspierania systemu szkół europejskich i kształcenia ustawicznego. Do kompetencji Komisji należą również zagadnienia związane z polityką audiowizualną oraz kulturalną i edukacyjnymi aspektami społeczeństwa informacyjnego. Pozostałe zagadnienia, które wchodzą w  zakres kompetencyjny komisji to: polityka dotycząca młodzieży oraz działania na rzecz rozwoju sportu, wypoczynku i rozrywki, polityki informacyjnej i środków przekazu a także współpraca z krajami trzecimi w obszarze sportu i edukacji oraz stosunków z właściwymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

W przypadku kultury procedura współdecyzji wymaga jednomyślności w Radzie – dla dodatkowej ochrony przed potencjalnie nadmierną interwencją UE w obszarach, w których mogłoby dojść do naruszenia kompetencji państw członkowskich.

Działalność w tym obszarze przyczynia się do rozkwitu kultur państw członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreśla znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Komisja wspiera i uzupełnia krajowe polityki w dziedzinach takich jak:

 • pogłębianie wiedzy oraz upowszechnianie kultury i historii narodów europejskich;
 • zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim;
 • niehandlowa wymiana kulturalna;
 • twórczość artystyczna i literacka, włącznie z sektorem audiowizualnym;
 • sprzyjanie współpracy z państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi.Komisja ma za zadanie przyczyniać się również do rozwoju edukacji wysokiej jakości przez zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi oraz, jeśli jest to niezbędne, przez wspieranie i uzupełnianie ich działalności. Jest ona zobowiązana w pełni szanować „odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową”.Do działań realizowanych przez Komisję Kultury i Edukacji należy:

 • rozwój wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza przez nauczanie i upowszechnianie języków państw członkowskich;
 • sprzyjanie mobilności studentów i nauczycieli, między innymi poprzez zachęcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów;
 • promowanie współpracy między instytucjami edukacyjnymi;
 • rozwój wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych państw członkowskich;
 • popieranie rozwoju kształcenia na odległość.

Dodatkowo niezwykle ważnym aspektem działalności Komisji jest tworzenie  polityki audiowizualnej oraz kulturalnych i edukacyjnych aspektów społeczeństwa informacyjnego.– - tym terminem określa się społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze nawet od dóbr materialnych.

Dążenie  do  tworzenia społeczeństwa informacyjnego w obszarze działania posła  Parlamentu Europejskiego obejmuje kreowanie polityki zapewniającej ;

 • zwiększenie nakładów finansowych na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
 • tani i szeroki dostęp do Internetu,
 • przejrzyste i spójne prawodawstwo,
 • liberalizację  rynku oraz stosownych nakładów finansowych na badania i rozwój nowych technologii teleinformatycznych,
 • publiczny dostęp do informacji z możliwością wymiany danych bez względu na czas i odległość.

Realizacja  wielu  aspektów z  dziedziny tworzenia  społeczeństwa informacyjnego  ma  wpływ  na zwiększenie zatrudnienia w usługach telekomunikacyjnych i informatycznych.Do bardzo ważnych funkcji społeczeństwa informacyjnego należy zapewnienie:

 • stosownej kontroli i ochrony obywateli oraz instytucji przed wirtualną przestępczością,
 • dostępu do podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwości  wykonywania swojego zawodu  bez konieczności opuszczania domu i tu możliwość aktywizacji  zawodowej dla osób niepełnosprawnych,
 • tworzenia rynku usług,
 • możliwości głosowania za pośrednictwem Internetu.Dr Marek Migalski od stycznia 2012 pełni zastępstwo w  Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)Komisja ma uprawnienia w zakresie:

•    ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami Traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;

•    środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;

•    ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;

•    utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a w szczególności:

(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,

(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,

(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;

•    Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu i innych organów i agencji działających w tym obszarze;

•    stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich. 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna